Merkure, 17 Tetor 2018 13:02
Vlerëso këtë artikull
(0 votes)

Këshilli i Lartë i Prokurorisë


Detyrat e KLP

KLP është organi kryesor i qeverisjes së gjyqësorit. Detyrat (kompetencat) e KLGJ përfshijnë: 1. Bën plane strategjike për zhvillimin e sistemit të prokurorisë dhe monitoron ecurinë e zbatimit të tyre;
2. Raporton çdo vit para Kuvendit dhe publikut mbi gjendjen e sistemit të prokurorisë;
3. Miraton standartet e etikës prokuroriale dhe mbikqyr respektimin e tyre nga ana e gjyqtarëve;
4. Emëron (dhe cakton në pozicione konkrete) prokurorët e shkallës së parë dhe të dytë;
5. Përzgjedh dhe i propozon Kuvendit kandidatët për Prokuror të Përgjithshëm;
6. Transferon dhe ngre në detyrë prokurorët;
7. Vlerëson veprimtarinë etike dhe profesionale të prokurorëve;
8. Vendos masa disiplinore mbi prokurorët që kryejnë shkelje disiplinore;
9. Jep mendim në lidhje me numrin e përgjithshëm të prokurorëve dhe numrin e prokurorëve për çdo zyrë prokurorie.
10. Bën deklarata publike në mbrojtje të prokurorëve të veçantë kur e gjykon të nevojshme.
11. Bashkëpunon me Shkollën e Magjistraturës në lidhje me trajnimin vazhdues të gjyqtarëve;
12. Jep opinione ose bën propozime lidhur me ndryshimet në legjislacionin që mund të ndikojë në punën e prokurorisë dhe ligjin e procedurës penale;
13. I kërkon Inspektorit të Lartë të Drejtësisë të kryejë inspektime tematike ose hetime për shkeljet individuale;
14. Rekruton, emëron, vlerëson dhe disiplinon funksionarët e lartë të adminisrtaës së prokurorisë.
15. Harton dhe zbaton buxhetin e vet.