Merkure, 17 Tetor 2018 12:59
Vlerëso këtë artikull
(0 votes)

Këshilli i Lartë i Prokurorisë


Baza Ligjore

Këshilli i Lartë i Prokurorisë krijohet nga neni 149 i Kushtetutës. Detyrat dhe mënyra e funksionimit të KLP detajohen nga nenet 149/a/b/c dhe ç të Kushtetutës, nga Ligji nr.115/2016, datë 03.11.2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” dhe nga ligji nr. 97/2016, datë 06.10.2016 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë”