Rezultatet e deritanishme të procesit të vettingut, sipas përfaqësuesit të Vëzhguesve të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit janë: 111 çështje të shqyrtuara në shkallë të parë, 18 prej tyre janë në fazën e shqyrtimit të tyre në apel; 48 vendime të konfirmimit në detyrë; 46 vendime shkarkimi (gati gjysma) dhe 17 raste dorëheqjesh të gjyqtarëve dhe prokurorëve; Gjykata Kushtetuese, e cila duhet të kishte 9 anëtarë, ka vetëm një anëtar në detyrë të konfirmuar, ndërkohë që 8 janë shkarkuar (ose larguar); Gjykata e Lartë që duhet të kishte 18 anëtarë, ka vetëm 3 anëtarë të konfirmuar në detyrë, ndërkohë që pjesa tjetër janë shkarkuar (larguar). https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20190318-1500-COMMITTEE-AFET-LIBE&fbclid=IwAR0YZySDGJuS9cOSPGNqVClZr63IQGCIbIEpCAnb5r4QYrYaLiYiyeOM34g 
Çfarë ndodh me vendimet e marra nga KLP me votat e anëtarit/anëtarëve që janë shkarkuar ose mund të shkarkohen gjatë rrugës nga KPA? Përgjigjia juridike është e thjeshtë: vendimet janë legjitime dhe mbeten në fuqi. Por ne e dimë se demokracia nuk është vetëm procedurë, është edhe besim, integritet dhe legjitimitet, - tri cilësi që në rastin konkret nuk merren sa duhet në konsideratë. Po sikur të rezultojnë që disa vendime janë marrë me shumicë votash dhe përcaktuese në votim janë pikërisht anëtari/anëtarët e shkarkuar nga KPA? A do të prodhojë kjo situatë krizë besimi dhe legjitimiteti? A do të jetë kjo bazë ligjore për ankimim të suksesshëm në Gjykatën Kushtetuese (nëse do kemi) ose në Gjykatën e Strasburgut? Shenimi…
Monitorimi i seancave dëgjimore për Znj. Antoneta SevdariGjetjet kryesore të monitorimit të procesit të vettingut në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit Në datën 28 Shkurt 2019, Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA) vendosi të shkarkojë nga detyra subjektin e ligjit të vettingut, Znj. Antoneta Sevdari, Prokurore e Tiranës dhe Anëtare e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Më herët, Znj. Sevdari ishte konfirmuar nga institucioni i shkallës së parë së vettingut, përkatësisht nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK). Vëzhguesit e Komitetit Shqiptar të Helsinkit monitoruan seancat dëgjimore të zhvilluara në KPA për këtë subjekt. Në seancën dëgjimorë të datës 18 Shkurt 2019, relatori i çështjes i drejtoi disa pyetje Znj. Sevdari se përse shumën prej 12 mije Euro që buronte…
Marte, 05 Mars 2019 11:11

CSDG: SPAK Info nr.5 – Mars 2019

Me mbylljen e afatit të dytë në 21 Shkurt për aplikimin e kandidatëve prokurorë në Prokurorinë e Posaçme (PP), Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP) përfundoi hartimin e rregullores “Mbi kriteret dhe procedurën për ngritjen në detyrë të prokurorëve pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar”, e cila përcakton metodologjinë e plotë për vlerësimin e kandidatëve dhe përzgjedhjen e tyre. Rregullorja për ngritjen në detyrë të prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme do të shërbejë si një rregullore tranzitore dhe parashikon ngritjen dhe funksionimin e një Komisioni të Posaçëm të përbërë nga 5 anëtarë, i cili do të ketë të drejtën ti propozojë KLP-së emrat e kandidatëve, të cilët përmbushin kriteret e përcaktuara në rregullore. Ndër kriteret kryesore…
Merkure, 27 Shkurt 2019 15:56

CSDG: Spak Info nr.4

Në datën 21 Shkurt përfundoi afati i dytë i vendosur nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP) për aplikimin e kandidatëve prokurorë në Prokurorinë e Posaçme (PP). 27 kandidatë shprehën interes për të qenë pjesë e strukturës më të rëndësishme të hetimit për veprat e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Pjesa më e madhe e kandidatëve janë prokurorë në Prokurorinë e Krimeve të Rënda dhe gjatë fazës së dytë të aplikimeve, kanë shprehur interes për të qenë pjesë e Prokurorisë së Posaçme edhe ish-prokurorë, të cilët ushtrojnë aktualisht detyra të tjera jashtë sistemit të prokurorisë. Deri tani Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK) ka konfirmuar në detyrë vetëm 5 nga 27 prokurorët kandidatë në PP, ndërkohë që kanë filluar procedurat…
Studentët e fakulteteve juridike janë edhe përfituesit kryesorë të reformës në drejtësi. Sistemi i ri i drejtësisë, nëse do të funksionojë siç edhe është premtuar, do të kërkojë prurje të reja, profesionalistë të rinj, juristë që e bazojnë karrierën e tyre tek dija dhe aftësia dhe jo tek mbështetja politike. Anketimet me studentët dhe stafet akademike të disa universiteteve publike dhe private kanë treguar se 73% e tyre janë të painformuar sa duhet për reformën dhe institucionet e reja që ajo krijon. Kjo është edhe një arsye më shumë që Instituti i Studimeve Politike ka vijuar aktivitetet me studentët e fakulteteve juridike në disa universitete publike dhe private, për të debatuar mbi reformën në drejtësi, progresin e deritanishëm, pritshmëritë dhe…
- Sa është numri i gjyqtarëve dhe prokurorëve që kanë kaluar shkallën e parë të vettingut?- Sa është numri i gjyqtarëve dhe prokurorëve që kanë dhënë dorëheqjen?- Sa është numri i gjyqtarëve dhe prokurorëve që do të vazhdojnë detyrën? - Sa është numri i gjyqtarëve dhe prokurorëve të shkarkuar?- Cili ka qenë shkaku kryesor i shkarkimeve?- Si janë vlerësuar nga KPK anëtarët e institucioneve të reja të drejtësisë?- Sa prej subjekteve kanë ushtruar të drejtën e ankimimit?- Si është vlerësuar vendimarrja e KPK-së nga ana KPA? https://my.visme.co/projects/q6rpg3y9-te-dhena-statistikore-mbi-ecurine-e-vettingut-per-periudhen-1-shkurt-2018-31-janar-2019-2#.XGVuaqIcXdY.facebook  
Ndonëse priti për 14 muaj procesin e rivlerësimit dhe realizoi me Inspektoriatin e KLD-së vlerësimin profesional për rreth 400 gjyqtarë të listuar për procesin e Vetingut, Kryeinspektorja në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, Znj. Marsida Xhaferllari, nuk arriti të njihet me vendimin përfundimtar ndaj saj. Znj. Xhaferllarit, ka shpallur kandidaturën për dy poste të rëndësishme, siç është ai i Inspektores së Lartë të Drejtësisë, si edhe anëtares në Gjykatën Kushtetuese. Ky është rasti i parë, që kur ka nisur procesi i Vetingut, që Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, nuk jep një vendim përfundimtar ndaj subjektit, pavarësisht hetimit të thelluar në të tre kriteret si dhe zhvillimit të seancës dëgjimore me subjektin e vettingut. Sipas trupit gjykues Znj. Xhaferllari e ka…
Rëndësia e arritjes së objektivave strategjikë të reformës përkundrejt sfidave të procesit: Fillimi i procedurave për ngritjen e Gjykatave të Posaçme dhe Prokurorisë së Posaçme një nga tre shtyllat kryesore të reformës. Me konstituimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor (KLGJ) dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë (KLP) filluan procedurat respektive në drejtim të emërimit të përkohshëm të gjyqtarëve të Gjykatave të Krimeve të Rënda dhe kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme.Këto procese ende nuk kanë përfunduar dhe konfirmimi në detyrë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit i gjyqtarëve dhe prokurorë është një hap i rëndësishëm i procesit, zbatimi me sukses i të cilit do të shmangte vonesat në ngritjen e këtyre institucioneve. Megjithatë, procesi i ngritjes së Gjykatave kundër…
Marte, 05 Shkurt 2019 11:28

CSDG: SPAK Info Nr.3 – Shkurt 2019

Muaji shkurt është afati i fundit ligjor për ngritjen dhe funksionimin e Gjykatave të Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar (KKKO), brenda të cilit duhet të përfundojë emërimi i gjyqtarëve të Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Apelit për Krime të Rënda si edhe të fillojë ushtrimi i kompetencave të Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Megjithëse procedurat për caktimin e përkohshëm të gjyqtarëve pranë Gjykatave së Posaçme KKKO kanë filluar nga KLGJ që në fund të muajit dhjetor 2018, dhe pavarësisht se Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK) ka filluar procedurat e rivlerësimit për të gjithë gjyqtarët e Gjykatave  të Krimeve të Rënda, ende nuk ka një vendim apo prononcim zyrtar…