CSDG - SPAK info nr.1

Merkure, 09 Janar 2019 15:04
Vlerëso këtë artikull
(0 votes)

Konstitutimi i Këshillit të Lartë Gjyqësor (KLGJ) dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë (KLP), shënon fillimin e një faze më të avancuar të procesit të ngritjes së Gjykatave dhe Strukturës së Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.

Ndër hapat e parë që dy Këshillat duhet të marrin janë emërimi i gjyqtarëve në Gjykatat e Posaçme dhe prokurorëve në Prokurorinë e Posaçme. Sipas parashikimeve ligjore këto procese duhet të realizohen brenda dy muajve.

Megjithatë, kalimi i procesit të rivlerësimit dhe kufizimi i lirisë pesonale për gjyqtarët dhe prokurorët përbëjnë një nga sfidat në drejtim të respektimit të afateve ligjore të përcaktuara për ngritjen e Gjykatave të Posaçme dhe SPAK.

SPAK Info synon të informojë mbi zhvillimet periodike dhe hapat e njëpasnjëshëm ligjor deri në ngritjen e Gjykatave të Posaçme dhe SPAK.

Ju lutem lexoni më shumë duke klikuar në linkun më poshtë:

http://csdgalbania.org/sq/wp-content/uploads/2019/01/SPAK_Brief_1_02.pdf?fbclid=IwAR2dnkMb4Sfx6YzvFVVD0nXnoRrtmRugOeNB31Ebh7_5iytisR4vevKEeCY